Prof. dr. Maja Godina Golija

znanstvena svétnica, red. prof.+386(0)2/4213154

maja.godina@zrc-sazu.si


Povezave


Maja Godina Golija (roj. 1960), dr., znanstvena svetnica, je študirala etnologijo, filozofijo in socialno zgodovino na Univerzi v Ljubljani in Westfälische Wilhelms Universität Münster. Leta 1995 je doktorirala iz etnologije na Univerzi v Ljubljani. Kot štipendistka tujih raziskovalnih ustanov se je izpopolnjevala v Pragi, Lodžu, Tartuju, Münstru, Mainzu in Dublinu.
Od 1996 je zaposlena v sekciji za materialno kulturo Inštituta za slovensko narodopisje, kjer se ukvarja z raziskovanjem materialne kulture, mestnega življenja in prehrane na Slovenskem. Svoje znanstvene rezultate predstavlja na mednarodnih in domačih znanstvenih srečanjih, v znanstvenih revijah in monografijah. Je avtorica šestih etnoloških monografij in urednica monografij: Maribor in Mariborčani, 2015, Prekmurje–podoba panonske pokrajine, 2014 in Vojne na Slovenskem: pričevanja, spomini, podobe, 2012 ter štirih številk znanstvene revije Traditiones. Je članica uredniških odborov znanstvenih revij: Bealoideas, Food&History, Etnolog in Glasnik Etnografskog instituta SASA. Od 2003 do 2010 je bila članica predsedstva International Commission for Research into European Food History / ICREFH, od 2016 je podpredsednica delovne skupine Food Research mednarodnega etnološkega združenja Société internationale d’ethnologie et de folklore (SIEF). Od 2010 do 2016 je vodila Raziskovalno postajo ZRC SAZU Prekmurje in Raziskovalno postajo ZRC SAZU Maribor. Od 2016 je članica Znanstvenoraziskovalnega sveta ARRS za humanistiko.
2003 je postala visokošolska učiteljica za področje etnologije na Univerzi v Mariboru in Univerzi v Novi Gorici. Od 2018 je redna profesorica za področje etnologije na Filozofski fakulteti UM in Podiplomski šoli ZRC SAZU. Je mentorica študentom dodiplomskega, magistrskega in doktorskega študija.
Za svoje raziskovalno delo je 2018 prejela najvišjo državno nagrado za področje etnologije Murkovo nagrado. Leta 2021 je postala tuja častna članica Madžarskega etnografskega društva.

Področja raziskav:

etnologija prehrane
zgodovina etnologije
materialna kultura
teorija in metodologija etnoloških raziskav
mestna etnologija

 

1986 Maribor 1919-1941. Oris družabnega življenja. Maribor.

1992 Iz mariborskih predmestij. O življenju in kulturi mariborskih delavcev v letih od leta 1919 do 1941. Maribor.

1996 Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Maribor.

2000 Forest Fruits and Mushrooms in the Food Culture of Slovenes in the Twentieth Century. V: Food from Nature: Attitudes, Strategies and Culinary Practices. Uppsala: 209-216.

2002 Izbrana poglavja iz življenja Mariborčanov od leta 1860 do 1941. V: Studia Historica Slovenica, letnik 2, št. 1, 229-251.

2003 Food culture in Slovene urban inns and restaurants between the end of the nineteenth century and World War II. V: Eating out in Europe : picnics, gourmet dining and snacks since the late eighteenth century. Oxford; New York: 125-135.

2004 The influence of cookbooks on food culture in Slovenia in the nineteenth century and at the beginning of the twentieth century. V: Changing tastes : food culture and the processes of industrialization. Basel, 191-197.

2006 Prehranski pojmovnik za mlade. Maribor.

2007 Die materielle Kultur der Slowenen im 'Kronprinzenwerk'. V: FIKFAK, Jurij (ur.), JOHLER, Reinhard (ur.). Ethnographie in serie : zu Produktion und Rezeption der "österreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild", (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien, Band 28). Wien: Verlag des Instituts für Europäische Ethnologie, Dunaj 2007, 236-248.

2008 Materialne sledi kulture : prazniki in praznična miza Slovencev v 20. in 21. stoletju. Tradit. - Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2008, vol. 37, št. 2, str. 111-167.

2008 Oblikovanje sodobnega potrošnika : o spremembah v preskrbi in pridelavi živil na Slovenskem. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2008, letn. 18=(69), str. 95-111.

2009 Slovene food consumption in the twentieth century : from self-sufficiency to mass consumerism. V: The rise of obesity in Europe. Farnham, Burlington: Ashgate, str. 45-57.

2012 Contemporary appropriations of culinary tradition in Slovenia. V: Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. 41, 2: 91-104.

2014 Potica in njene zgodbe: Slovenci v Srbiji in simbolni pomen hrane. Dve domovini : razprave o izseljenstvu 39: 55-66.

2015 Die dingliche Welt der Marburger Deutschen von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. V: Provinz als Denk- und Lebensform : der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main: P. Lang, str. 91- 107.

2015. The impact of weather on rhythms and structure of meals in Slovenia. V: L'alimentation et le temps qu'il fait (Météos). Paris: Hermann, str. 329-338, 405-407.

2017 Novi Maribor : mesto v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2017. 331 str.

2017 The Growing Importance of Local Pumpkin Seed Oil Production in Slovenia. Acta Ethnographica Hungarica 62, No. 2, 373-388.

2019 Drying, smoking, salting: increased interest in traditional methods of preserving food in Slovenia. V: Tradition and nutritional science in the modern food chain. Thesaloniki: American Farm School, str. 225-233.

2020 Zgornjesavinjski želodec : pripoved o prostoru, prehrani in ljudeh. Traditiones 49, št. 3. str. 35-52.

2021 Govorica predmetov (soavtorici Vanja Huzjan, Špela Ledinek Lozej). Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC.