znanstvena svétnica, red. prof.

Telefon:
+386(0)2/4213154
E-naslov:
Povezave:
Raziskovalna dejavnost

Rojena leta 1960 v Mariboru. Študij etnologije in filozofije je končala na Filozofski fakulteti v Ljubljani leta 1986, kjer je l.1990 magistrirala in l. 1995 doktorirala iz etnologije. V času magistrskega študija se je izpopolnjevala v Pragi in Lodžu, v času doktorskega študija pa tri semestre v seminarju za evropsko etnologijo Westfälische Wilhelms Universität Münster. Od l. 1996 je zaposlena v sekciji za snovno kulturo Inštituta za slovensko narodopisje, kjer se ukvarja predvsem z raziskovanjem prehrane na Slovenskem. Od leta 2003 je docentka za področje narodopisje Slovencev na Pedagoški fakulteti v Mariboru in predavateljica predmeta Naravna in kulturna dediščina na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem v Mariboru. Na podiplomski Šoli za študij idej in kultur Univerze v Novi Gorici in ZRC SAZU predava predmet Govorica predmetov – poglavja iz materialne kulture Slovencev.

Je članica izvršnega predsedstva International Commission for Research into European Food History, Slovenskega etnološkega društva, International Commission for Ethnological Food Research in uredništva Historičnega seminarja ZRC SAZU. V letih 2002 in 2003 je bila glavna urednica zbornika Traditiones. Od leta 2010 je vodja Raziskovalne postaje ZRC SAZU Maribor in Raziskovalne postaje ZRC SAZU Prekmurje.

Področja raziskav:

  • etnologija prehrane
  • zgodovina etnologije
  • teorija in metodologija etnoloških raziskav
  • mestna etnologija.
Izbrane publikacije

 

1986 Maribor 1919-1941. Oris družabnega življenja. Maribor.

1992 Iz mariborskih predmestij. O življenju in kulturi mariborskih delavcev v letih od leta 1919 do 1941. Maribor.

1996 Prehrana v Mariboru v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Maribor.

2000 Forest Fruits and Mushrooms in the Food Culture of Slovenes in the Twentieth Century. V: Food from Nature: Attitudes, Strategies and Culinary Practices. Uppsala: 209-216.

2002 Izbrana poglavja iz življenja Mariborčanov od leta 1860 do 1941. V: Studia Historica Slovenica, letnik 2, št. 1, 229-251.

2003 Food culture in Slovene urban inns and restaurants between the end of the nineteenth century and World War II. V: Eating out in Europe : picnics, gourmet dining and snacks since the late eighteenth century. Oxford; New York: 125-135.

2004 The influence of cookbooks on food culture in Slovenia in the nineteenth century and at the beginning of the twentieth century. V: Changing tastes : food culture and the processes of industrialization. Basel, 191-197.

2005 Ložarjeve raziskave prehrane. V: I. Slavec Gradišnik, H. Ložar Podlogar (ur.), Pretrgane korenine : sledi življenja in dela Rajka Ložarja, (Opera ethnologica slovenica). Ljubljana, 345-352.

2006 Franc Ferk in njegov pomen za muzejsko in narodopisno dejavnost na Slovenskem Štajerskem. V: Traditiones, letn. 35, št. 1. Ljubljana 2006, 207-218.

2006 Prehranski pojmovnik za mlade. Maribor.

2006 The influence of Mediterranean food on Slovenian food habits. V: LYSAGHT, Patricia (ur.). Mediterranean food : concepts and trends : proceedings of the 15th International Ethnological Food Research Conference, Dubrovnik, 27 September - 3 October, 2004, (Biblioteka Nova etnografija). Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research: Ethnographic museum. Zagreb 2006, 65-74.

2007 Die materielle Kultur der Slowenen im 'Kronprinzenwerk'. V: FIKFAK, Jurij (ur.), JOHLER, Reinhard (ur.). Ethnographie in serie : zu Produktion und Rezeption der "österreichisch-ungarischen Monarchie in Wort und Bild", (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien, Band 28). Wien: Verlag des Instituts für Europäische Ethnologie, Dunaj 2007, 236-248.

2008 Materialne sledi kulture : prazniki in praznična miza Slovencev v 20. in 21. stoletju. Tradit. - Inšt. slov. narodop. Ljublj., 2008, vol. 37, št. 2, str. 111-167.

2008 Oblikovanje sodobnega potrošnika : o spremembah v preskrbi in pridelavi živil na Slovenskem. Etnolog, N. vrsta (Ljubl.), 2008, letn. 18=(69), str. 95-111.

2009 O kulinarični dediščini, narodnih jedeh, gostinski in turistični dejavnosti. V: Turist kao gost. Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb. Str. 45-55.

2009 Slovene food consumption in the twentieth century : from self-sufficiency to mass consumerism. V: The rise of obesity in Europe. Farnham, Burlington: Ashgate, str. 45-57.

2009 Slovenske kuharske knjige od 1868 do 1940 : vir za razumevanje vsakdanjika. V: Rezine poželenja. Univerza v Novi Gorici, str. 9-18, 50.

2010 Mariborske kafane u periodu 1900.-1940. : prostori spajanja i razdvajanja (Maribor coffee houses during 1900-1940). V: Teme 34, 3 : 909-920.

2012 Contemporary appropriations of culinary tradition in Slovenia. V: Traditiones : zbornik Inštituta za slovensko narodopisje. 41, 2: 91-104.

2014 Potica in njene zgodbe: Slovenci v Srbiji in simbolni pomen hrane. Dve domovini : razprave o izseljenstvu 39: 55-66.

2015 Die dingliche Welt der Marburger Deutschen von der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Ersten Weltkrieg. V: Provinz als Denk- und Lebensform : der Donau-Karpatenraum im langen 19. Jahrhundert, Frankfurt am Main: P. Lang, str. 91- 107.

2015. The impact of weather on rhythms and structure of meals in Slovenia. V: L'alimentation et le temps qu'il fait (Météos). Paris: Hermann, str. 329-338, 405-407.

2017 Novi Maribor : mesto v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2017. 331 str.

2017 The Growing Importance of Local Pumpkin Seed Oil Production in Slovenia. Acta Ethnographica Hungarica 62, No. 2, 373-388.

2018 Amand Rak. Mariborske osebnosti, (Zbirka Življenja in dela, Biografske študije, 16, 12). Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, str. 107-115.

Izbrani projekti

Zavarovana območja ob slovensko-madžarski meji. Izzivi sodelovanja in trajnostnega razvoja (bilateralni projekt • 1. junij 201731. december 2020)

AlpFoodway: interdisciplinarni, transnacionalni in participativni pristop k dediščini alpske prehrane (INTERREG • 1. november 201631. oktober 2019)

Mobilnost, integracija in adaptacija ob madžarsko-slovenski meji (mednarodni raziskovalni projekt • 1. januar 201331. december 2015)

ETNOFOLK Ohranjanje in pospeševanje etnološke kulturne dediščine v Srednji Evropi (mednarodni projekt • 1. maj 201130. april 2014)

Srbi in Slovenci: migranti, manjšina, kolektivne identitete in spomini (bilateralni projekt • 1. januar 201231. december 2013)

Tradicija in njeni po-ustvarjalci (temeljni raziskovalni projekt • 1. februar 200831. januar 2011)

INFORMATIZACIJA NEOPRIJEMLJIVE DEDIŠČINE ZA ETNOLOGIJO IN FOLKLORISTIKO (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 200531. december 2008)

Etnološke in folkloristične raziskave v slovenskem in evropskem kulturnem prostoru (raziskovalni program • 1. januar 200431. december 2008)

ETNOLOŠKI POGLEDI IN PODOBE (OD 19. DO 21. STOLETJA) (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 200430. junij 2007)

INOVACIJE V PREHRANI NA SLOVENSKEM V PREHODU IZ 19. V 20. STOLETJE (podoktorski raziskovalni projekt • 1. januar 199630. junij 2001)

SLOVAR ETNOLOGIJE SLOVENCEV (temeljni raziskovalni projekt • 1. januar 199731. december 1999)