Raziskovalna postaja ZRC SAZU Maribor je pričela delovati leta 2010 v treh pisarnah prenovljene stavbe Karantene nekdanje moške kaznilnice na Pobreški c. 20. Od konca leta 2019 kadrovsko in prostorsko okrepljena deluje na ulici Moše Pijada 22.

Sodelavci so najtesneje povezani z delom inštitutov ZRC SAZU: Inštituta za kulturno zgodovino, Inštituta za slovensko narodopisje, Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta, Zgodovinskega inštituta Milka Kosa, Biološkega inštituta Jovana Hadžija in Muzikološkega inštituta.

Raziskovalno delo sodelavcev RP Maribor sega od humanizma in družboslovja, vse do molekularne in vedenjske biologije. Obsega tako področja, ki so tesno povezana z lokalnim okoljem raziskovalne postaje, kakor tudi tista, ki so umeščena v kontekst svetovne znanosti. Obenem pripravljajo javne dogodke v sodelovanju z mariborskimi javnimi zavodi s področja kulture in znanosti.